امروز سه شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۷

انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر سفر هوایی ، گردشگری و زیارتی استان تهران

درباره ما


مقدمه

 

انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 18/11/84 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت .
پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد .

 

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره اول
• آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره
• آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره
• خانم رقيه حاتمي پور فرشي خزانه دار
• آقاي حميد اميني عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي مجيد اورعي سليماني عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي فرامرز موسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي محمد باقر نحوي عضو علی البدل هيئت مديره
• آقاي محمد جعفر مداح بازرس اصلي
• آقاي داريوش كيهان مهر بازرس اصلي
• آقاي امیر عباس معماريان بازرس علی البدل

 

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره دوم
• آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره
• آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره
• آقاي فرامرز موسوي سعيدي خزانه دار
• آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي محمد باقر نحوي عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي علي غمخوار عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي دكتر محمد عزيزي عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي مجيد اورعي سليماني دبير انجمن
• خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره
• آقاي غلامرضا اباذري بازرس اصلي
• آقاي امير عباس معماريان بازرس اصلي
توضيح :باعنايت به استعفا آقاي حسن تقي زاده انصاري پس از برگزاري انتخابات داخلي آقاي فرامرز موسوي سعيدي بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاي دكتر محمد عزيزي به سمت خزانه دار تا پايان دوره دوم انتخاب شدند.

 

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره سوم
• آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره
• آقاي دكترمحمد عزيزي نايب رئيس هيئت مديره
• آقاي امير هاتفي دبير و عضو اصلي هيئت مديره
•آقاي امير پويان رفيعي شاد خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي اكبر غمخوار عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي فرامرزموسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي حسن محمدي عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي علي غمخوار عضو علی البدل هيئت مديره
• خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره
• خانم ناهيد ركوعي بازرس اصلي
• آقاي بهروز صفري بازرس اصلي
• آقاي مصطفی عباسی سروی بازرس علی البدل

 

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره چهارم
• آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره
• آقاي امیر هاتفی نايب رئيس هيئت مديره
• آقاي امير پويان رفيعي شاد دبير و عضو اصلي هيئت مديره
• آقاي بهروز صفری خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره
• آقای دکتر محمد عزیزی عضو اصلي هيئت مديره
• آقای مصطفی عباسی سروی عضو اصلي هيئت مديره
• خانم ناهید رکوعی عضو اصلي هيئت مديره
• آقای فرامرز موسوی سعیدی عضو علی البدل هیئت مدیره
• آقای داود فرزانه عضو علی البدل هیئت مدیره
• آقای محمد جهانگیری بازرس اصلي
• خانم زینب حاجی زوار بازرس اصلي
• آقای سعید بهمن پور بازرس علی البدل