درباره ما

انجمن هاي صنفي براساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و براساس ضرورت و نياز اعضاء هر صنف تشكيل ميگردد و در اين راستا قانون گذار در صورت درخواست تعدادي از افراد هم صنف و عدم وجود انجمن صنفي مشابه ، با تشكيل آن طبق قانون موافقت مي نمايد . لذا با توجه به افزايش فزاينده تعداد دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي در كشور و نيازهاي خاص هر استان ، تعدادي از دفاتر هر استان جهت ضرورت و هم فكري و هم انديشي و رسيدگي به مشكلات و نيز احقاق حقوق صنفي خود مبادرت به تاسيس انجمن صنفي در هر استان را نمودند و در اين راستا انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگري استان تهران همچون انجمن هاي استان هاي ديگر با حضور نماينده محترم وزارت كار در تاريخ 18/11/84 تشكيل و پس از تصويب اساسنامه ، انتخابات اعضاء هيئت مديره و بازرسان صورت پذيرفت .

پس از انتخاب اعضاء هيئت مديره فعاليت انجمن قانونا شروع گرديد و اعضاء هيئت مديره با تلاش و سعي بر هموار نمودن مسير با حضور در سازمان هاي ذيربط در خصوص تصميم گيري هاي مرتبط با بخش خصوصي مشاركت خود را آغاز نمودند و در پيگيريها و جلسات متعدد به اهداف خوبي نيز نائل گرديدند كه موضوعات انجام شده در سايت خبرنامه و سايت بخشنامه هاي انجمن به صورت جامع در دسترس همكاران مي باشد .

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره اول

• آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره

• آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره

• خانم رقيه حاتمي پور فرشي خزانه دار

• آقاي حميد اميني عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي مجيد اورعي سليماني عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي فرامرز موسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي محمد باقر نحوي عضو علی البدل هيئت مديره

• آقاي محمد جعفر مداح بازرس اصلي

• آقاي داريوش كيهان مهر بازرس اصلي

• آقاي امیر عباس معماريان بازرس علی البدل

اعضاء هيئت مديره و بازرسين دوره دوم

• آقاي اكبر غمخوار رئيس هيئت مديره

• آقاي حسن تقي زاده انصاري نايب رئيس هيئت مديره

• آقاي فرامرز موسوي سعيدي خزانه دار

• آقاي داوود فرزانه عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي محمد باقر نحوي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي علي غمخوار عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي دكتر محمد عزيزي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي مجيد اورعي سليماني دبير انجمن

• خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره

• آقاي غلامرضا اباذري بازرس اصلي

• آقاي امير عباس معماريان بازرس اصلي

توضيح :باعنايت به استعفا آقاي حسن تقي زاده انصاري پس از برگزاري انتخابات داخلي آقاي فرامرز موسوي سعيدي بعنوان نايب رئيس هيئت مديره و آقاي دكتر محمد عزيزي به سمت خزانه دار تا پايان دوره دوم انتخاب شدند.

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره سوم

• آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره

• آقاي دكترمحمد عزيزي نايب رئيس هيئت مديره

• آقاي امير هاتفي دبير و عضو اصلي هيئت مديره

•آقاي امير پويان رفيعي شاد خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي اكبر غمخوار عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي فرامرزموسوي سعيدي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي حسن محمدي عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي علي غمخوار عضو علی البدل هيئت مديره

• خانم رقيه حاتمي پور فرشي عضو علی البدل هيئت مديره

• خانم ناهيد ركوعي بازرس اصلي

• آقاي بهروز صفري بازرس اصلي

• آقاي مصطفی عباسی سروی بازرس علی البدل

اعضاء هيت مديره و بازرسين دوره چهارم

• آقاي غلامرضا اباذري رئيس هيئت مديره

• آقاي امیر هاتفی نايب رئيس هيئت مديره

• آقاي امير پويان رفيعي شاد دبير و عضو اصلي هيئت مديره

• آقاي بهروز صفری خزانه دار و عضو اصلي هيئت مديره

• آقای دکتر محمد عزیزی عضو اصلي هيئت مديره

• آقای مصطفی عباسی سروی عضو اصلي هيئت مديره

• خانم ناهید رکوعی عضو اصلي هيئت مديره

• آقای فرامرز موسوی سعیدی عضو علی البدل هیئت مدیره

• آقای داود فرزانه عضو علی البدل هیئت مدیره

• آقای سعید بهمن پور بازرس اصلي

• آقای مسعود سرخه ای بازرس اصلي

• آقای محمد امینی بازرس علی البدل

انجمن صنفی تهران